Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

never ...
Nhiều thứ có thể sai, còn phấn đấu không mệt mỏi trước cuộc đời vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn thì không bao giờ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét